مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب118817

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب13830

کارمندان فعال

مدرسه خوب763

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال