.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1400-01 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: اصفهان

 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه خلاقیتپایه چهارم1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه خلاقیتپنجم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه خلاقیتششم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه مکمل آموزشیپایه چهارم3زهرا روغنی کاشانی - محبوبه سادات کاشانچی - محبوبه برغشی دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه کامپیوتر پایه چهارم1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه کامپیوتر پنجم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره دوم دخترانه کامپیوتر ششم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه خلاقیتاول ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه خلاقیتدوم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه خلاقیتسوم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه کامپیوتر اول ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه کامپیوتر دوم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه کامپیوتر سوم ابتدایی1ریحانه کارگر دانلود دانلود
 اصفهانکاشاندبستان دوره اول دخترانه مکمل آموزشیاول ابتدایی3اکرم سمساریان وجیهه تولیت زهره معمار صادق زینب بذرافشان زینب سبزیکاریان دانلود دانلود

استان: بوشهر

 بوشهربوشهردبستان دخترانه2 نقاشی مقدماتیاول ابتدایی2یاسمن محمدشاه دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2گلدوزی روی بوم و نوسازی وسایل بازیافتیپایه هفتم1زهره سرهنگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2تابلو نخ و میخپایه هشتم1اعظم زمانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2آشپزیپایه هشتم1اعظم زمانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2دکوپاژ روی چوب یا سفال یا شیشهپایه نهم1زهره سرهنگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2گلدوزی پیشرفتهپایه نهم1زهره سرهنگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2تکنیک های پایه ( گواش، اکریلیک، مداد رنگی)پایه هفتم1شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه 2سیاه قلمپایه هشتم1زهره سرهنگی دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجاول ابتدایی1گیتی تاجیک دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجدوم ابتدایی1گیتی تاجیک دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجسوم ابتدایی1گیتی تاجیک دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجپایه چهارم1گیتی تاجیک دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجپنجم ابتدایی1گیتی تاجیک دانلود دانلود
 تهرانورامين پیش دبستان و دبستان پسرانه 1آموزش شطرنجششم ابتدایی1گیتی تاجیک دانلود دانلود

استان: خراسان جنوبی

 خراسان جنوبیبیرجنددبستان پسرانه دوره دوم آموزش رایانهپایه چهارم1فاطمه امینی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجنددبستان پسرانه دوره دوم آموزش رایانهپنجم ابتدایی1فاطمه امینی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجنددبستان پسرانه دوره دوم آموزش رایانهششم ابتدایی1فاطمه امینی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجنددبستان پسرانه دوره دوم آموزش زبانپایه چهارم2فاطمه اشرفی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجندهنرستان دخترانهکارآفرینی و تولید پایه دهم2حمیده شفیعی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجنددبیرستان دوره دوم دخترانه هنرپایه دهم2حمیده شفیعی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبیرجنددبیرستان دوره دوم دخترانه هنریازدهم2حمیده شفیعی دانلود دانلود

استان: خراسان رضوی

 خراسان رضویتربت جام دبیرستان دوره اول پسرانه  پایه هفتم4میثم آخشن دانلود دانلود
 خراسان رضویتربت حيدريهابتدایی پسرانه خلاقیت ساخت جامدادی کاربردی و جذاباول ابتدایی2میترا بشیری دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل اسکرچپنجم ابتدایی1فاطمه صباغ دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل اسکرچپایه چهارم1فاطمه صباغ دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل اسکرچسوم ابتدایی1فاطمه صباغ دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل لیوان چینیپنجم ابتدایی1فریبا فروزنده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل لیوان چینیپایه چهارم1فریبا فروزنده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه کلاس مکمل لیوان چینیسوم ابتدایی1فریبا فروزنده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4سواد مالی پایه دهم6اعظم امینیان دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4سواد مالی یازدهم6اعظم امینیان دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4سواد مالی دوازدهم6اعظم امینیان دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4مدیریت زماندوازدهم6مرجانه هاشم پور دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4اخلاق در رسانهپایه دهم8زینب سابقی سارویی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4هوش هیجانی پایه دهم6مرضیه خوش نیت دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4هوش هیجانی یازدهم6مرضیه خوش نیت دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4هوش هیجانی دوازدهم6مرضیه خوش نیت دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4رابطه شکرگزاری با دوام نعمت پایه دهم6زهرا بیوکی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4رابطه شکرگزاری با دوام نعمت یازدهم6زهرا بیوکی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه 4رابطه شکرگزاری با دوام نعمت دوازدهم6زهرا بیوکی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه 6مهارت آموزی(قصه گویی)دوم ابتدایی60سارا حامدی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه 6مهارت آموزی(قصه گویی)اول ابتدایی60وطن پرست دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه 6دوره مهارت اموزی_بازی)اول ابتدایی60سارا حامدی دانلود دانلود

استان: خوزستان

 خوزستانايذه دبستان دخترانه زبان انگلیسیپایه چهارم5افسانه اسکندری دانلود دانلود

استان: زنجان

 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه چاپ روی پارچهپایه هفتم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه کاشی کاریپایه نهم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه ویترایپایه هشتم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه عروسک سازیپایه چهارم1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم پسرانه کسب درآمد از اینترنت 3مرتضا فضل الهی دانلود دانلود

استان: فارس

 فارسآباده دبستان دخترانه کاردستیششم ابتدایی1فاطمه زحمتکش دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه کاردستیاول ابتدایی1فاطمه شریفی فر دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه کاردستیدوم ابتدایی1زهرا خاکپور دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه نقاشیپنجم ابتدایی1مریم بخشی دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه ملیله کاغذیپایه چهارم1مریم حسینی جان دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه کاردستیسوم ابتدایی1شیوا خاکسار دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه مهارتهای اجتماعیپنجم ابتدایی1مریم وحیدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه ساخت کاغذششم ابتدایی1جعفر سرپوش دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه کاردستیسوم ابتدایی1بهناز یزدانپناه دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه خلاقیتدوم ابتدایی1مریم نور محمدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه خلاقیتاول ابتدایی1آزاده صفری دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه ساخت ماکت پایه چهارم1پروین رحیمی رضایی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه خلاقیتپایه چهارم1سحر میرقادری دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه گیاهان داروییپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه گیاهان داروییپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه چرم دوزیپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کار دستی و مهارت دست ورزیپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کار دستی و مهارت دست ورزیسوم ابتدایی1پروین اسلمی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کار دستی و مهارت دست ورزیپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کاردستی با وسایل دور ریختنیدوم ابتدایی1سحر موسوی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کاردستی با وسایل دور ریختنیپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کاردستی با وسایل دور ریختنیسوم ابتدایی1پروین اسلمی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کاردستی با وسایل دور ریختنیپنجم ابتدایی1خدایار دهقانی دانلود دانلود
 فارساقليددبستان پسرانه کاردستی با وسایل دور ریختنیپایه چهارم1سحر میرقادری دانلود دانلود
 فارسصدرادبستان پسرانه پخت نان کلاس اولاول ابتدایی2زهرا محمدی دانلود دانلود
 فارسصدرادبستان پسرانه نقاشی کلاس سومسوم ابتدایی2مریم زارع دانلود دانلود
 فارسصدرادبستان پسرانه دیکته خلاق کلاس اولاول ابتدایی2فریده اسکندری دانلود دانلود
 فارسصدرادبستان دخترانه عروسک سازی کلاس سومسوم ابتدایی2میترا منصوری دانلود دانلود
 فارسصدرادبستان پسرانه ساختن خمیر بازی کلاس اولاول ابتدایی2زهرا محمدی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه ساخت سازه ماکارونیپایه هشتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه ژله تزریقیپایه هفتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه wordپایه هفتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه excelپایه هشتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه edrawmaxپایه نهم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه انیمیشن سازیپایه نهم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه bricscadv14پایه نهم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه بافت کیفپایه هشتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود
 فارسكازرون دبیرستان دوره اول دخترانه شیرینی پزیپایه هفتم1فاطمه مردانی دانلود دانلود

استان: كرمانشاه

 كرمانشاهسنقردبستان پسرانهآموزش زبان انگلیسیدوم ابتدایی1یاسمن صارمی دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانهآموزش زبان انگلیسیاول ابتدایی1یاسمن صارمی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه 2چرتکهسوم ابتدایی1علی عادلی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه 2رباتیکپایه چهارم1علی عادلی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه 2سعدی شناسیپایه چهارم1صبا عباسی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه 2ساخت پاورپوینتسوم ابتدایی1آمنه مرادی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه 2آشنایی با روش تحقیقسوم ابتدایی1مهین منتی دانلود دانلود

استان: گلستان

 گلستانگرگان دبستان دخترانه سخنوریسوم ابتدایی2صدیقه شاه حسینی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه ورزشی و استعداد یابیپایه چهارم1مهرناز قادری دانلود دانلود

استان: گیلان

 گیلانلنگروددبیرستان دوره اول دخترانه زبان تلفیقی ( آموزش دروس علوم ، ریاضی و کامپیوتر) پایه هفتم3سمانه امینی دانلود دانلود
 گیلانلنگروددبیرستان دوره اول دخترانه زبان تلفیقی ( آموزش دروس علوم ، ریاضی و کامپیوتر) پایه هشتم3سمانه امینی دانلود دانلود
 گیلانلنگروددبیرستان دوره اول دخترانه زبان تلفیقی ( آموزش دروس علوم ، ریاضی و کامپیوتر) پایه نهم3سمانه امینی دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبستان دخترانه مهارت کار با رایانه( ICDL 2)سوم ابتدایی1گل پرور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه مهارت کار با رایانه( ICDL 2)ششم ابتدایی1گل پرور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه مهارت کار با رایانه( ICDL 1)دوم ابتدایی1گل پرور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه مهارت کار با رایانه( ICDL 1)اول ابتدایی1گل پرور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کارگاه ربان و ادبیات فارسی 1معلم مربوطه دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه حفظ و قرائت قرآنپایه چهارم1معلم مربوطه دانلود دانلود

استان: مازندران

 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش گام به گام مکرومه بافی به دانش آموزان پایه هفتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش ساخت دستبند و گردنبند با مهرهپایه هشتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش نقاشی و طراحی روی سفال پایه نهم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش نقاشی با آبرنگ پایه هفتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش دوخت ماسک پارچه ایپایه هشتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه تهیه محلول‌های ضدعفونی‌کننده خانگی پایه نهم2مریم بیگلرنیا - زهرا تنکابنی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش گلدوزی پایه نهم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه راهی ساده برای درست کردن شلف دیواری پایه هفتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش ساخت قاب عکس با مقوا رنگی پایه هفتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش نمد دوزی و تهیه کیف پول، گل و عروسک نمدی پایه نهم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش مرحله به مرحله ی انواع قلاب بافیپایه هشتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش فوت و فن کاشت و پرورش انواع سبزی در آپارتمانپایه هفتم2مریم بیگلرنیا - فاطمه زارع دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش مجازی مهارت های هفت گانه پایه نهم2مریم بیگلرنیا - دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش تقویت مهارت تست زنی در امتحاناتپایه نهم2آزیتا توحیدی مریم بیگلرنیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه آموزش فن بیان و اعتماد به نفسپایه هفتم2منیرالسادات حسینی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه نمددوزیپایه چهارم2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه نمددوزیپنجم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه نمددوزیششم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه چرم دوزیپنجم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه چرم دوزیششم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه ویترایپنجم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه ویترایششم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیاول ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیدوم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیسوم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیپایه چهارم2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیپنجم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خوشنویسیششم ابتدایی2شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریاول ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریدوم ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریسوم ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریپایه چهارم1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریپنجم ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه سفالگریششم ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خمیربازیپیش دبستان1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خمیربازیاول ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه خمیربازیدوم ابتدایی1شهربانو ذکریایی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه دومپایه چهارم1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه دومپنجم ابتدایی1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه دومششم ابتدایی1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه اولاول ابتدایی1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه اولدوم ابتدایی1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان پسرانه مهارت زندگی 3 پایه اولسوم ابتدایی1سودابه اوصیا دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه آموزش کامپیوترپنجم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه آموزش کامپیوترپایه چهارم1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه آموزش کامپیوترسوم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه آموزش کامپیوترششم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه مهارت های اجتماعیپیش دبستان1جامه گر دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه پیش دبستان1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه اول ابتدایی1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه دوم ابتدایی1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه سوم ابتدایی1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه پایه چهارم1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با رایانه پنجم ابتدایی1رویا ابراهیمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کاردستی با چوبدوم ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت ملیله کاغذیسوم ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت کار با مرواریدپایه چهارم1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت نمد دوزیپنجم ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت بافت دستبندوگردنبند با نخ ششم ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت خط تحریریششم ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه کارگاه پاسداشت زبان و ادبیات فارسیپنجم ابتدایی1زهره سادات بنی هاشمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت دست ورزی با خمیرپیش دبستان1سروناز سام دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه مهارت دست ورزی میخ ونخاول ابتدایی1سروناز سام دانلود دانلود

استان: نجف آباد

 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه دوره دومعروسک دوزیپنجم ابتدایی1آنیتا علی جانی- سمیه حجتی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه دوره دومکار با کامواششم ابتدایی1زهره سورانی- فاطمه شیاسی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه دوره دومسفالپایه چهارم1مژگان کاظمی- بهناز کریمی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اولسازه نخودیپیش دبستان1مینا کرباسی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اولکار با نمددوم ابتدایی1مریم شاه بندری-ایمانه طالب-هاجر عیسی خانی هنرمند دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اولآموزش خطاول ابتدایی1اکرم بختیان-فهیمه پاکدل-زهرا شهبازی-مریم کریمی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اولانواع کوکسوم ابتدایی1صبا چمی- شکیبا صالحی پور- محبوبه کریمی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادهنرستان فنی و حرفه ای-تربیت بدنی دخترانهمهارت های زندگی و برنامه ریزیپایه دهم8خدیجه پاداش دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولزبان پایه پیش دبستانی و اولپیش دبستان3الهام کارشناس نجف آبادی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولزبان پایه پیش دبستانی و اولاول ابتدایی2الهام کارشناس نجف آبادی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولزبان پایه دوم و سومدوم ابتدایی2مهسا خاکی نجف ابادی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولزبان پایه دوم و سومسوم ابتدایی2مهسا خاکی نجف ابادی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولمهارت های زندگی پایه اولاول ابتدایی1لیلی یوسفی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولمهارت های زندگی پایه دومدوم ابتدایی1لیلی یوسفی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آبادپیش دبستان و دبستان پسرانه دوره اولمهارت های زندگی پایه سومسوم ابتدایی1لیلی یوسفی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه آشنایی با ابزار صنعتی . مدارهای الکتریکی پایه هفتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه تعمیر لوازم خانگی پایه هشتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه مبانی مکانیک خودرو پایه نهم1رسول بیگی دانلود دانلود

استان: هرمزگان

 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیپنجم ابتدایی1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیششم ابتدایی1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیاول ابتدایی1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیدوم ابتدایی1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیسوم ابتدایی1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه موسیقیپایه چهارم1بابک دهقانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه اسکرچششم ابتدایی1نازنین باقرزاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه اسکرچپایه چهارم1نازنین باقرزاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه اسکرچپنجم ابتدایی1نازنین باقرزاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه روبیکپایه چهارم1زهرا اولیا ثانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه روبیکدوم ابتدایی1زهرا اولیا ثانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه روبیکسوم ابتدایی1زهرا اولیا ثانی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه مهارت فن بیانپنجم ابتدایی1محمد بی طمع دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه مهارت فن بیانپایه چهارم1محمد بی طمع دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه مهارت فن بیانششم ابتدایی1محمد بی طمع دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه مهارت فن بیانسوم ابتدایی1محمد بی طمع دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه نویسندگی خلاقپنجم ابتدایی1هانیه هادی نژاد دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه نویسندگی خلاقششم ابتدایی1هانیه هادی نژاد دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه نویسندگی خلاقپایه چهارم1هانیه هادی نژاد دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه نویسندگی خلاقسوم ابتدایی1هانیه هادی نژاد دانلود دانلود

استان: همدان

 همدانملايردبیرستان دوره اول پسرانه آموزش استفاده از گوشی های هوشمند پایه هفتم90عباس محمدی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره دوم دخترانه آموزش سخنوری وفن بیان یازدهم2سمیه حمیدی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره اول دخترانه نمد دوزیپایه نهم120خانم نقدی دانلود دانلود
 همدانملاير دبستان پسرانه دوره معرق کاریپنجم ابتدایی1زهراقربانی دانلود دانلود
 همدانملايردبستان دخترانه دوره دومنمد دوزیششم ابتدایی90فاطمه صالح نیا دانلود دانلود
 همدانملايردبستان دخترانه دوره دومکار با رایانهششم ابتدایی90فاطمه صالح نیا دانلود دانلود
 همدانملايردبستان دخترانه دوره دومآشپزیپنجم ابتدایی90فریبا عبدلی دانلود دانلود
 همدانملايردبستان دخترانهابزار و تجهیزات آموزش علوم ریاضی پایهسوم ابتدایی120سمانه حسین خونساری دانلود دانلود
 همدانملايردبستان دخترانه اول ابتدایی120رویا رضایی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان پسرانه مهارت های زندگیششم ابتدایی2فاطمه جعفری دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان پسرانه مهارت های زندگیپیش دبستان1خانم فاطمه جعفری دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه 1آموزش فتوشاپپایه نهم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه 1آموزش word پایه هفتم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه 1آموزش پاورپوینت پایه هفتم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه 1آموزش mmbپایه هشتم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان پسرانه مهارت های زندگی . همراه با گواهینامه . دکتر حامیانششم ابتدایی1زهره حامیان دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان پسرانه مهارت زندگی . اضطراب اجتماعی . دکتر زمانیان.پنجم ابتدایی1دکتر زمانیان. اضطراب اجتماعی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان پسرانه خشونت در خانواده . دکتر حوریاندوم ابتدایی1دکتر حوریان دانلود دانلود

استان: يزد

 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با چوب آبسلانگاول ابتدایی1فائزه زارع بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با چوب آبسلانگاول ابتدایی1نسرین کفاش خورمیزی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ملیله کاغذیپیش دبستان1مریم ابراهیمی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با اره موییپایه چهارم1رقیه خباز بغدادآباد دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت کار با اره موییپایه چهارم1سیدمهدی بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ویترای روی شیشهسوم ابتدایی1عاطفه زارع بیدکی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت رنگ آمیزی و ایجاد طرح روی سفالدوم ابتدایی1حمیده معتمدی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت رنگ آمیزی و ایجاد طرح روی سفالدوم ابتدایی1نجمه حاضری دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت معرق کاری کاشیسوم ابتدایی1عاطفه دهقان چنار دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت گلیم بافیپنجم ابتدایی1محمدرضا زارع خورمیزی دانلود دانلود
 يزدمهریزدبستان پسرانه مهارت ساخت ساک دستی کاغذیششم ابتدایی1علیرضا صحت بین آبادی دانلود دانلود
 يزدمهریزپیش دبستان و دبستان دخترانه کار با مرواریددوم ابتدایی35فرشته مهرپویا دانلود دانلود
 يزدمهریزپیش دبستان و دبستان دخترانه کار با نمدسوم ابتدایی35وجیهه میروکیلی دانلود دانلود
 يزدمهریزپیش دبستان و دبستان دخترانه چاپ دستیاول ابتدایی35راضبه السادات حسینی دانلود دانلود
 يزدمهریزپیش دبستان و دبستان دخترانه چاپ دستیاول ابتدایی35مریم دهقانیزاده دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانهکاردستی با چوب بستنیدوم ابتدایی2منيره سقاچي فيروز آبادي دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانهاوریگامی وکار بانمدپایه چهارم1نجمه السادات امامي ميبدي دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانهكاردستي با وسايل دور ريختنيدوم ابتدایی2فرزانه زارع مهرجردي دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانهكاردستي با كاغذ رنگياول ابتدایی2اعظم السادات ميرابوطالبي-فاطمه احمدي-مليحه صادقي دانلود دانلود
 يزدميبددبیرستان دوره اول دخترانهآموزش رزینپایه هشتم2سید حسین هاشم زاده دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانهمعرق با چوبپنجم ابتدایی2فاطمه فلاح دانلود دانلود
 يزدميبددبستان پسرانه كاردستي با كاشيهاي شكستهسوم ابتدایی2مهين زارع ده آبادي دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره دوم دخترانه نقاشی روی بومیازدهم1الناز پورسنجیده دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه نقاشی روی سفالپایه هفتم1الناز پورسنجیده دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه نقاشی روی سفالپایه هشتم1الناز پورسنجیده دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه نقاشی روی سفالپایه نهم1فهیمه السادات حسینی دانلود دانلود